หน้าหลักบทความเด่น

การประมวลผลภาพดิจิทัล

การประมวลภาพดิจิตอล (Digital Image Processing)

วัตถุประสงค์
1. สำหรับการรับรู้ของมนุษย์
2. สำหรับการรับรู้ของคอมพิวเตอร์

อ้างอิง : Alasdair McAndrew. 2004. Introduction to Digital Image Processing with MATLAB. Course Technology, a division of Thomson Learning, United States of America. 

Free business joomla templates